Üniversitede adrese teslim ihale

Sayıştay, üniversitelerin 2022 Yılı Faaliyet Raporları’nı yayınladı. Raporlarda çok sayıda usulsüzlük tespit edildi. Usulsüzlük tespit edilen üniversitelerden birisi Akdeniz Üniversitesi oldu.

Sayıştay’ın, Akdeniz Üniversitesi’nin 2022 yılı hesaplarına ilişkin denetim raporunda; Akdeniz Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Hastane Oto Yıkama ve Otopark Yerleri Kiralanması İşinin şartnamesinde rekabeti engelleyici hükümler yer aldığı belirtildi.

REKABETİ ENGELLEYİCİ DÜZENLEMELER

Raporda; söz konusu kiralama işine ait şartnamenin “İhale Dosyasında Bulunması Gereken ve Komisyona Sunulacak Belgeler” bölümünün 4’üncü maddesinde isteklilerin muhammen bedelin yüzde 30’u oranında geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi; 12’nci maddesinde ise aralıksız 15 yıl üniversite hastanelerinde otopark işletmeciliği yaptığına ilişkin iş deneyim belgesini sunması ve söz konusu iş deneyim belgesinin tutarının ise muhammen bedelin en az yüzde 50’si oranında olması gerektiği belirtildi.

İşi alan kooperatifin ise 2005 yılından itibaren hastanenin otopark ve oto yıkama yerlerini kiracı olarak işlettiği, ihaleye katılabilmek için ilgili ihale dokümanında yer alan 15 yıl boyunca kesintisiz olarak üniversite hastanelerinde otopark işletmeciliği yapma şartı ile 2886 sayılı Kanun’daki geçici teminata ilişkin düzenlemeye aykırı hareket edilerek; şartnameye, tahmin edilen bedelin yüzde 30’u oranında geçici teminat alınmasına yönelik hüküm konulmasının rekabeti engelleyici düzenlemeler olduğu tespit edildi.

UYGUN GÖRÜLEREK İHALE SONUÇLANDIRILMIŞ

Sayıştay raporunda ihaleyi alan tüzel kişi hakkında ise ifadelere yer verdi;

“Rektörlük Makamı’nın 29.09.2022 tarihli olurları ile 3 yıl süre ile kiraya verilmesi uygun görülen oto yıkama ve otopark yerleri için Antalya Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanı tarafından hazırlanan raporlar sonucunda tahmini bedel belirlenmiş, ihale dokümanını yedi istekli satın almış, 12.10.2022 tarihli ihaleye ise bir istekli katılmıştır.

Tahmin edilen bedel üzerinden açık artırma yapılmış ve 9’uncu tur sonucunda isteklinin verdiği son teklif uygun görülerek ihale sonuçlandırılmıştır.

Yapılan incelemede, kiralama işinin ihale edildiği tüzel kişinin 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre kurulduğu ve 2005 yılından itibaren Hastane’nin otopark ve oto yıkama yerlerinde kiracı olarak faaliyet gösterdiği anlaşılmıştır”

AMACININ DIŞINDA

Sayıştay, ihaleyi alan tüzel kişilik hakkında şu tespitlere yer verdi; “Söz konusu kooperatifin ana sözleşmesi incelendiğinde; kooperatifin, ortaklarının ve diğer kişilerin özellikle mesleki ihtiyaçlarını, eğitim, öğretim ve araştırma gereksinimlerini karşılamak için özel eğitim kurumları açmak, işletmek, araştırma ve incelemelere imkân sağlamak amacıyla kurulduğu anlaşılmıştır.

Ana sözleşmede kooperatifin bu amacını gerçekleştirmek için çeşitli düzeyde eğitim kurumları açabileceği, özel kurslar düzenleyebileceği, özel öğrenci yurtları ve öğrenci misafirhaneleri kurabileceği ve bu kurumların işletmesini doğrudan ya da dolaylı olarak üstlenebileceği, kiralayabileceği ve kiraya verebileceği, her tür okulun giriş sınavına hazırlık için dershaneler ve kurslar açabileceği, amaçları doğrultusunda gelir temin etmek için kantin, lokal, sosyal tesis, otopark gibi tesisleri inşa edebileceği ya da ettirebileceği, kiralayabileceği, kiraya verebileceği, işletebileceği, işlettirebileceği, var olanlara ortak olabileceği, ortaklarının ve ilişkili olacağı eğitim kurumlarında görevli çalışanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için eğitim bursları ile faizli ya da faizsiz krediler verebileceği, amaç ve konusu ile ilgili olarak imalat, ithalat ve ihracat yapabileceği ve gerektiğinde sahibi olduğu ve olacağı tüm gayrimenkulleri satabileceği düzenlenmiştir.

DÜZENLEMEYE AYKIRI

İlgili kooperatifin amacı ve amacını gerçekleştirmek için yürüteceği faaliyetlere bakıldığında; bunların doğrudan üniversitenin ya da Hastanenin geliştirilmesi veya öğrenim gören öğrencilerin gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik olmadığı anlaşılmaktadır.

Söz konusu kooperatifin 2005 yılından itibaren Hastane’nin otopark ve oto yıkama yerlerini kiracı olarak işlettiği dikkate alındığında; ihaleye katılabilmek için ilgili ihale dokümanında yer alan 15 yıl boyunca kesintisiz olarak üniversite hastanelerinde otopark işletmeciliği yapma şartı ile 2886 sayılı Kanun’daki geçici teminata ilişkin düzenlemeye aykırı hareket edilerek; şartnameye, tahmin edilen bedelin yüzde 30’u oranında geçici teminat alınmasına yönelik hüküm konulması rekabeti engelleyici düzenlemeler olarak değerlendirilmiştir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir